Enhanced peak growth of global vegetation and its key mechanisms

Kun Huang, Jianyang Xia, Yingping Wang, Anders Ahlström, Jiquan Chen, Robert B. Cook, Erqian Cui, Yuanyuan Fang, Joshua B. Fisher, Deborah N Huntzinger, Zhao Li, Anna M. Michalak, Yang Qiao, Kevin Schaefer, Christopher R Schwalm, Jing Wang, Yaxing Wei, Xiaoni Xu, Liming Yan, Chenyu BianYiqi Luo

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

39 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Enhanced peak growth of global vegetation and its key mechanisms'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences